s @݁@@Z@p t
29,000
䎛w
1K 18m2
40,000
mw
1R 25.02m2
40,000
䎛w
2DK 47.02m2
52,000
Îsw
2DK 45.37m2
55,000
Îsw
2LDK 58.34m2
ߓS䎛w MS 1K ߓSmw ˌ݉ 1R ߓS䎛w MS 2DK ߓSÎsw MS 2DK ߓSÎsw MS 2LDK
42,000
Îsw
2DK 33.5m2
45,000
Îsw
3DK 53.46m2
60,000
uw
3DK 57.51m2
100,000
͓w
3LDK 106.09m2
130,000
uw
4LDK 105.55m2
ߓSÎsw ݉Ɓi21j 2DK ߓSÎsw ˌ݉ 3DK ߓSuw ˌ݉ 3DK ߓS͓w ˌ݉ 3LDK ߓSuw ˌ݉ 4LDK
`@`@@݁@@Ɓ@p@`@`
60,000
Îsw
 78.37m2
60,000
Îsw
 26m2
70,000
Îsw
 74.36m2
80,000
Îsw
 111.32m2
100,000
Ouw
 39.6m2
ߓSÎsw ZtX(ˌ) ߓSÎsw ݓX܁E ߓSÎsw ZtX ߓSÎsw ݓX CdSOuw ݓX܁E
100,000
hw
 78m2
150,000
uw
 200m2
ύX300,000
Îsw
 1040.48m2
400,000
Îsw
 1660m2
750,000
Îsw
 1291m2
ߓShw ݑq ߓSuw MS ߓSÎsw ݓyn ߓSÎsw ݓyn ߓSÎsw ݓX܁Eݑq